Varsity Extra Scoreboard: Thursday, Nov. 19

November 19, 2015 11:26 PM