Varsity Extra Scoreboard: Thursday, Nov. 12

November 12, 2015 11:26 PM