Community sports calendar: Monday, Nov. 16

November 15, 2015 11:54 PM