Varsity Extra Scoreboard: Thursday, Nov. 17

November 17, 2016 11:21 PM