Commentary: Keystone XL pipeline splits Obama's base

November 04, 2011 01:28 AM