Obama will travel to Boston on Thursday

April 16, 2013 3:31 PM